ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. จัดทำกลไก ทิศทาง และแผนการดำเนินงานเสริมสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่สาธารณะให้ครอบคลุมคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ และวิธีการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2. สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิธีการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการจัดนิทรรศการและจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึง ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์อยู่ในภาคส่วนต่างๆ เช่น พืชสมุนไพร พืชและสัตว์พื้นเมืองและที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
3. จัดประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560
4. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการจัดทำหลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น อนุกรมวิธาน การวาดภาพและถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายของพืชกับสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของพืช และค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคี คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และความตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
7. จัดตั้งและเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครอง เฝ้าระวังชนิดพันธุ์พืชหายาก พืชที่ถูกคุกคามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
8. สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พืชรวมถึงเพิ่มสมรรถนะและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้สู่สากล
10. สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และถิ่นที่อยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น
11. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
12. หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเพื่อ และประชาสังคม ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลสัมฤทธิ์และอุปสรรคของการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในอนาคต
13. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติ
14. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนองค์กรเอกชน/ชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินการดำรงรักษาพื้นที่ธรรมชาติ
15. วางกรอบแนวทางและดำเนินงานเพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศ (corridor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและระบบนิเวศ
16. อบรมเจ้าหน้าที่และชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้กฎหมายระเบียบปฏิบัติ หลักการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
17. ศึกษาและกำหนดมาตรการการจัดการในพื้นที่ตัวแทนของระบบนิเวศและพื้นที่วิกฤต
18. ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมมาตรการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการระบบนิเวศและสัตว์ป่าในอนาคต
19. จัดทำแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืช สัตว์ในทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (Thailand red data)
20. ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่อาจมีผลกระทบกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญและพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง ระบบนิเวศที่มีความเปราะบางและอาจได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
21. เสริมสร้างสมรรถนะชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ พื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศเปราะบางอื่น
22. สำรวจและเฝ้าระวังโรคติดต่อสำคัญในสัตว์ป่า และปศุสัตว์
23. ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในธรรมชาติ
24. ศึกษาและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดและ/หรือใช้ประโยชน์ และกำหนดมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์เหล่านั้น
25. สำรวจ จัดทำทะเบียน และกำหนดมาตรการการจัดการของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศต่างๆ
26. การศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี และสวนรวมพรรณไม้ป่า 16 สวน
27. ศึกษาเส้นทางและ/หรือวิธีการสำคัญในของการแพร่ระบาดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ที่มีลำดับความสำคัญสูงและผลักดันการดำเนินงานตามมาตรการในการจัดการเส้นทางและ/หรือวิธีการในการแพร่ระบาดที่สำคัญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนที่ส่งผลต่อความหลากหลายของพืช
28. ติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจากการนำเข้าโดยไม่เจตนา โดย เฉพาะจากการขนส่งและคมนาคม
29. การจัดทำช่องทางและสร้างเครือข่ายการแจ้งข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
30. จัดทำ/ปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานของรัฐและสถาบันวิจัย ให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
31. จัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรม วิธานตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดการฝึกอบรมและดูงานด้านอนุกรมวิธานอย่างต่อเนื่อง
32. กิจกรรมการเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
33. การอนุญาตหน่วยงานบุคคลภายนอกเข้าทำการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
34. กิจกรรมพฤกษศาสตร์ป่าไม้ มีห้องเก็บตัวอย่างแมลงป่าไม้
35. กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และ สวนรุกขชาติ 71 แห่ง
36. ลักษณะทางอุทกวิทยาและปริมาณตะกอนของพื้นที่ต้นน้ำภายหลังการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันโดยชุมชนมีส่วนร่วม บริเวณอุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน จังหวัดน่าน
37. กระถินหางกระรอก พันธุ์ไม้ต่างถิ่นรุกรานชนิดใหม่ในประเทศไทย